Ban Giám Đốc

Tên Bộ phận Điện thoại Tỉnh Thành phố Quốc gia
Lê Trọng Đức Tổng Giám Đốc 0236.3764 677 - 3764 999 (Ext: 122)
Trần Nguyên Nhung Phó Tổng Giám Đốc 0236.3764 677– 3764 999 (Ext: 104)